1. NADILAH01
  Star-1 (02/06)
 2. M AGUS
  Star-1 (02/06)
 3. M AGUS
  Star-1 (02/06)
 4. DARNAWATI
  Star-1 (01/06)
 5. AGUSTINA PAMILANGAN
  Star-1 (31/05)
 6. DARNAWATI
  Star-1 (31/05)
 7. ADRIANA TOYANG
  Star-1 (31/05)
 8. ADHY PRADIVA
  Star-1 (31/05)
 9. TIM KAROSSA
  Star-1 (31/05)
 10. NABILAH
  Star-1 (31/05)
 11. TIM KAROSSA
  Star-1 (31/05)
 12. SURYADI
  Star-1 (30/05)
 13. NADILAH
  Star-1 (30/05)
 14. SUANDI
  Star-1 (30/05)
 15. SUANDI
  Star-1 (30/05)
 16. TIM SUKSES TOPOYO
  Star-1 (30/05)
 17. OYENG
  Star-1 (30/05)
 18. SURYADI
  Star-1 (30/05)
 19. SURYADI
  Star-1 (30/05)
 20. CAHAYA
  Star-1 (30/05)
 21. DAHLIA
  Star-1 (30/05)
 22. DALAMING
  Star-1 (29/05)
 23. BIDIN
  Star-1 (29/05)
 24. THORO HANDOKO
  Star-1 (29/05)
 25. MAMIN
  Star-1 (29/05)
 26. TAJUDDIN
  Star-1 (29/05)
 27. PANTURA
  Star-1 (29/05)
 28. IYECAPI
  Star-1 (29/05)
 29. SAADE
  Star-1 (29/05)
 30. DAHLIA
  Star-1 (29/05)